Toen de laatste ijstijd tot een einde kwam en onze planeet verder opwarmde, veranderde de vegetatie op aarde drastisch. De huidige opwarming van de aarde als gevolg van klimaatveranderingen zal de komende 100-150 jaar zorgen voor vergelijkbaar grote veranderingen in vegetatiesamenstelling, tenzij broeikasgasemissies worden verminderd. Dit zijn de belangrijkste conclusies van een internationaal onderzoeksteam, waaronder UvA onderzoeker Dr. William Gosling. Afgelopen week verscheen een artikel van het onderzoeksteam, getiteld ‘Past and future global transformation of terrestrial ecosystems under climate change’, in Science.

‘Het door ons uitgevoerde onderzoek laat zien dat ecosystemen over de gehele wereld grote veranderingen hebben ondergaan sinds de laatste ijstijd,’ zegt Connor Nolan, promovendus aan de Universiteit van Arizona en eerste auteur van het artikel. ‘Ongeveer 70% van de onderzochte locaties laten grote veranderingen zien in de aanwezige soorten en vegetatie.’ De onderzoekers gebruikten hun analyses van historische vegetatieveranderingen sinds de laatste ijstijd om te voorspellen hoe ecosystemen in de 21e eeuw zullen veranderen als gevolg van de opwarming van de aarde.

In de analyse is informatie samengevoegd over 594 locaties uit eerder gepubliceerde rapporten. Deze locaties zijn verdeeld over alle continenten met uitzondering van Antarctica. De studie is het meest complete verzamelwerk van ecologische data, inclusief vegetatiepatronen, en maakt gebruik van eerder gepubliceerd berekeningen over wereldwijde temperatuursveranderingen vanaf de ijstijden tot aan het pre-industriële tijdperk. Vervolgens zijn voor ieder van deze locaties zexperts ingeschakeld om te bepalen of de vegetatieverandering sinds de laatste ijstijd klein, gemiddeld of groot was. Dr. William Gosling, paleo-ecoloog aan het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteemdynamica (IBED) was betrokken bij de studie als expert van de neotropische regio.

De verscheidene experts classificeerden meer dan 67% van de vegetatieveranderingen als groot, en nog eens 26% als gemiddeld. Grote veranderingen waren met name zichtbaar op de midden- tot hoge breedtegraden in Noord-Amerika, Europe en Zuid-Amerika – regio’s die de heftigste ijstijden kenden en daardoor het meest zijn opgewarmd sinds de laatste ijstijd.

Het onderzoeksteam vond dat regio’s met de grootste temperatuurstijging sinds de ijstijden, ook de grootste veranderingen in vegetatie lieten zien. Met de nieuwe kennis over de relatie tussen temperatuur- en vegetatieveranderingen waren de onderzoekers in staat te bepalen hoe ecosystemen zullen veranderen onder verschillende broeikasgasemissiemodellen. ‘We hebben de resultaten uit het verleden gebruikt om het risico van toekomstige ecosysteemveranderingen te bestuderen,’ zegt Nolan. ‘Daarmee kunnen we aantonen dat als de temperatuur op aarde stijgt, het risico groter en groter is dat ecosystemen veranderen.’

‘De studie is belangrijk omdat het laat zien hoe wereldwijde ecosystemen hebben gereageerd op de grote klimaatsveranderingen direct na de laatste ijstijd. Na de laatste ijstijd was er een opwarming van de aarde die vergelijkbaar is aan de voorspelde klimaatopwarming van de komende eeuwen, tenzij broeikasgasemissies substantieel worden verminderd,’ zegt Gosling. Deze veranderingen bedreigen de wereldwijde biodiversiteit en ontregelen vitale ecosysteemdiensten zoals schoon drinkwater, koolstofopslag en recreatie.

Bron: 

Prehistoric Changes in Vegetation Help Predict Future of Earth’s Ecosystems. Science (2018). DOI: 10.1126/science.aan5360

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap